PRIVACY VERKLARING

Contactgegevens Trend Flower

Geestweg 43a
2671 EB Naaldwijk
0174-642670
info@trendflowernaaldwijk.nl
https://trendflowernaaldwijk.nl.


Trend Flower
,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Juanita van Dooremaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Trend Flower, zij is te bereiken via info@trendflowernaaldwijk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trend Flower verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Trend Flower bewaard geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trendflowernaaldwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 Met welk doel en op basis van welke grondslag Trend Flower persoonsgegevens verwerkt

Trend Flower verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling. (Grondslag Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de verwerkersovereenkomst rust.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. (Grondslag Toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doelen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (Grondslag Toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doelen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. (Grondslag Toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doelen.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. (Grondslag Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Trend Flower verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (Grondslag Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de verwerkersovereenkomst rust.
 • Trend Flower verwerkt ook persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. (Grondslag Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondslagen en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens dwingen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Trend Flower neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trend Flower) tussen zit.

Trend Flower maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Hoe lang Trend Flower persoonsgegevens bewaard

Trend Flower bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De persoons- of bedrijfsgegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.

Na het afronden van de opdracht worden persoonsgegevens die nodig zijn geweest voor de uitvoering van de opdracht, anders dan de persoons- of bedrijfsgegevens, na 1 jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Trend Flower verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Trend Flower blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Trend Flower maakt gebruik van derde partijen voor onder andere de afhandeling van betalingen, het verwerken van haar facturatie en boekhouding, voor het bouwen en hosten van haar website, voor het digitaal archiveren, inzet van marketing tools, etc…

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trend Flower gebruikt de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

GOOGLE ANALYTICS

Trend Flower wil graag inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast een beleid wat online vindbaar is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trend Flower en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trendflowernaaldwijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Trend Flower wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Trend Flower persoonsgegevens beveiligd

Trend Flower neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@trendflowernaaldwijk.nl.

www.trendflowernaaldwijk.nl is een website van Trend Flower. Trend Flower is als volgt te bereiken:

Geestweg 43a
2671 EB Naaldwijk
0174-642670
info@trendflowernaaldwijk.nl